Việt Nam đón Tết con Mèo

Tết Nguyên Đán đang around the corner và người dân Việt Nam đang rất háo hức. Mọi người nóng lòng bid adieu năm Dần và chào đón năm Mão. Tuy nhiên, có một conundrum: đây là năm của loài Mèo hay năm của loài Thỏ?

Việt Nam đón Tết con Mèo
💡
Click vào từng thẻ từ vựng trong bài để xem chi tiết

Tết Nguyên Đán đang cận kề và người dân Việt Nam đang rất háo hức. Mọi người nóng lòng tiễn biệt năm Dần và chào đón năm Mão. Tuy nhiên, có một câu hỏi hóc búa: đây là năm của loài Mèo hay năm của loài Thỏ? Đã có nhiều cách giải thích về 12 con giáp. Một câu chuyện dân gian kể rằng Chuột đã sử dụng đăng ký giả để loại Mèo ra khỏi cuộc đua.

Lunar New Year is around the corner and Vietnamese people are very excited. Everybody can't wait to bid adieu to the Year of Tiger and welcome the Year of Cat. However, there is a conundrum: is this the year of Cat or the Year of Rabbit? There have been many interpretations regarding the Chinese Zodiac. One folktale stated that the Rat used a false registration to leave the Cat out of the race.

cận kề (gần đến)

phrase. around the corner
[ əˈraʊnd ðə ˈkɔrnər ]

Rất gần, như ở sát ngay bên cạnh.

Tết Nguyên Đán đang cận kề và người dân Việt Nam đang rất háo hức.
= Lunar New Year is around the corner and Vietnamese people are very excited.

tiễn biệt

verb. bid adieu
[ bɪd əˈdu ]

Tiễn để từ biệt người đi xa.

Mọi người nóng lòng tiễn biệt năm Dần và chào đón năm Mão.
= Everybody can't wait to bid adieu to the Year of Tiger and welcome the Year of Cat.

câu hỏi hóc búa

noun. conundrum
[ kəˈnʌndrəm ]

Câu hỏi có nhiều yếu tố rắc rối, phức tạp, rất khó trả lời.

Tuy nhiên, có một câu hỏi hóc búa: đây là năm của loài Mèo hay năm của loài Thỏ?
= However, there is a conundrum: is this the year of Cat or the Year of Rabbit?

12 con giáp

noun. Chinese Zodiac
[ ʧaɪˈniz ˈzoʊdiˌæk ]

Hệ thống phân loại, ấn định một con vật và các thuộc tính nổi tiếng của nó cho mỗi năm.

Đã có nhiều cách giải thích về 12 con giáp.
= There have been many interpretations regarding the Chinese Zodiac.

câu chuyện dân gian

noun. folktale
[ ˈfoʊkˌteɪl ]

Những câu truyện được ông cha ta sáng tác và lưu truyền từ đời này sang đời khác.

Một câu chuyện dân gian kể rằng Chuột đã sử dụng đăng ký giả để loại Mèo ra khỏi cuộc đua.
= One folktale stated that the Rat used a false registration to leave the Cat out of the race.

catrat-82773559
Một truyền thuyết khác kể rằng Mèo đến cuộc đua muộn vì Chuột không đánh thức nó dậy. Cuối cùng, Mèo vẫn bị loại khỏi vòng Hoàng đạo, dù cho là vì kém cỏi hay do bị lừa. Do đó, người Việt Nam đã đưa ra quyết định xếp Mèo ngay sau Hổ trên cung hoàng đạo. Nhìn chung, năm Mèo và năm Thỏ ít nhiều có thể thay thế cho nhau. Cả hai con giáp này đều có chung đặc điểm: nhạy cảm và thông minh.

Another legend said that the Cat was late to the race because the Mouse didn't wake him up. In the end, the Cat was still eliminated out of the Zodiac, whether it was due to incompetence or being cheated on. Hence, the Vietnamese made the decision to put the Cat straight after the Tiger on the zodiac. verall, the Year of the Rabbit and The Year of the Cat are more or less interchangeable. Both zodiac signs all share similar characteristics: sensitive and smart.

truyền thuyết

noun. legend
[ ˈlɛʤənd ]

Truyện về các nhân vật và sự kiện có liên quan đến lịch sử, thường mang nhiều yếu tố thần kì.

Một truyền thuyết khác kể rằng Mèo đến cuộc đua muộn vì Chuột không đánh thức nó dậy.
= Another legend said that the Cat was late to the race because the Mouse didn't wake him up.

kém cỏi

noun. incompetence
[ ɪnˈkɑmpətəns ]

Trình độ hoặc khả năng thấp hơn so với cái trung bình.

Cuối cùng, Mèo vẫn bị loại khỏi vòng Hoàng đạo, dù cho là vì kém cỏi hay do bị lừa.
= In the end, the Cat was still eliminated out of the Zodiac, whether it was due to incompetence or being cheated on.

đưa ra quyết định

phrase. make the decision
[ meɪk ðə dɪˈsɪʒən ]

Có ý kiến dứt khoát về việc làm cụ thể nào đó.

Do đó, người Việt Nam đã đưa ra quyết định xếp Mèo ngay sau Hổ trên cung hoàng đạo.
= Hence, the Vietnamese made the decision to put the Cat straight after the Tiger on the zodiac.

có thể thay thế cho nhau

adjective. interchangeable
[ ˌɪntərˈʧeɪnʤəbəl ]

Có thể thay vào chỗ của cái bị mất hoặc không còn thích hợp nữa.

Nhìn chung, năm Mèo và năm Thỏ ít nhiều có thể thay thế cho nhau.
= Overall, the Year of the Rabbit and The Year of the Cat are more or less interchangeable.

con giáp

noun. zodiac sign
[ ˈzoʊdiˌæk saɪn ]

Một con vật và các thuộc tính nổi tiếng của nó đại diện cho mỗi năm.

Cả hai con giáp này đều có chung đặc điểm: nhạy cảm và thông minh.
= Both zodiac signs all share similar characteristics: sensitive and smart.

li--xi
Một trong những truyền thống nổi tiếng nhất của Tết Việt Nam là trao lì xì. Mọi người cũng đồng ý rằng phong tục lì xì có nguồn gốc từ Trung Quốc. Như một cách cầu chúc may mắn và sung túc, người ta thường lì xì cho người khác.

One of the most famous traditions of Vietnamese Tet is giving lucky money. It is generally accepted that the lucky money custom originated in China. As a means to wish luck and prosperity, people frequently give lucky money to others.

(tiền) lì xì

noun. lucky money
[ ˈlʌki ˈmʌni ]

Tiền mừng người khác thêm một tuổi vào dịp năm mới.

Một trong những truyền thống nổi tiếng nhất của Tết Việt Nam là trao lì xì.
= One of the most famous traditions of Vietnamese Tet is giving lucky money.

phong tục

noun. custom
[ ˈkʌstəm ]

Thói quen đã có từ lâu đời, đã ăn sâu vào đời sống xã hội.

Mọi người cũng đồng ý rằng phong tục lì xì có nguồn gốc từ Trung Quốc.
= It is generally accepted that the lucky money custom originated in China.

(sự) sung túc

noun. prosperity
[ prɑˈspɛrəti ]

Ở trạng thái đang phát đạt, giàu có lên.

Như một cách cầu chúc may mắn và sung túc, người ta thường lì xì cho người khác.
= As a means to wish luck and prosperity, people frequently give lucky money to others.

c08
Mùng một Tết thường là ngày sum họp của các gia đình. Người già sẽ nhận được lời chúc phúc từ trẻ nhỏ trước khi trao cho chúng những bao lì xì. Ngoài ra, phong bao lì xì và màu đỏ được coi là biểu tượng của sự may mắn. Truyền thống này đã được bảo tồn theo thời gian, dần dần trở thành một phần thiết yếu trong cuộc sống của người Việt Nam. Ý nghĩa thực sự của nó không nằm ở số tiền được cho, mà là mong muốn của người cho mong rằng người nhận được thịnh vượng và hạnh phúc.

The first day of the Tet holiday is often the day for families' gatherings. Elderly will receive blessings from young children before giving them red envelopes. In addition, envelopes and the color red are seen as symbols of good fortune. This tradition has been preserved over time, eventually becoming essential in Vietnamese's life. Its true significance is not found in the amount of money given, but rather in the givers' desire for the recipients to be thriving and happy.

sum họp

noun. gathering
[ ˈɡæðərɪŋ ]

Tụ họp tại một chỗ một cách vui vẻ, sau một thời gian phải sống xa nhau.

Mùng một Tết thường là ngày sum họp của các gia đình.
= The first day of the Tet holiday is often the day for families' gatherings.

bao lì xì

noun. red envelope
[ rɛd ˈɛnvəˌloʊp ]

Bao bì đựng tiền mừng tuổi.

Người già sẽ nhận được lời chúc phúc từ trẻ nhỏ trước khi trao cho chúng những bao lì xì.
= Elderly will receive blessings from young children before giving them red envelopes.

sự may mắn

noun. fortune
[ ˈfɔrʧun ]

Điều tốt lành tình cờ đưa đến đúng lúc.

Ngoài ra, phong bao lì xì và màu đỏ được coi là biểu tượng của sự may mắn.
= In addition, envelopes and the color red are seen as symbols of good fortune.

bảo tồn

verb. preserve
[ prəˈzɜrv ]

Gìn giữ, không để bị mất mát, tổn thất.

Truyền thống này đã được bảo tồn theo thời gian, dần dần trở thành một phần thiết yếu trong cuộc sống của người Việt Nam.
= This tradition has been preserved over time, eventually becoming essential in Vietnamese's life.

thịnh vượng

adjective. thriving
[ ˈθraɪvɪŋ ]

Ở trạng thái đang phát đạt, giàu có lên.

Ý nghĩa thực sự của nó không nằm ở số tiền được cho, mà là mong muốn của người cho mong rằng người nhận được thịnh vượng và hạnh phúc.
= Its true significance is not found in the amount of money given, but rather in the givers' desire for the recipients to be thriving and happy.


Việt Nam đón Tết con Mèo

Tết Nguyên Đán đang around the corner và người dân Việt Nam đang rất háo hức. Mọi người nóng lòng bid adieu năm Dần và chào đón năm Mão. Tuy nhiên, có một conundrum: đây là năm của loài Mèo hay năm của loài Thỏ? Đã có nhiều cách giải thích về Chinese Zodiac. Một folktale kể rằng Chuột đã sử dụng đăng ký giả để loại Mèo ra khỏi cuộc đua.

Một legend khác kể rằng Mèo đến cuộc đua muộn vì Chuột không đánh thức nó dậy. Cuối cùng, Mèo vẫn bị loại khỏi vòng Hoàng đạo, dù cho là vì incompetence hay do bị lừa. Do đó, người Việt Nam đã make the decision xếp Mèo ngay sau Hổ trên cung hoàng đạo. Nhìn chung, năm Mèo và năm Thỏ ít nhiều interchangeable. Cả hai zodiac sign này đều có chung đặc điểm: nhạy cảm và thông minh.

Một trong những truyền thống nổi tiếng nhất của Tết Việt Nam là trao lucky money. Mọi người cũng đồng ý rằng custom lì xì có nguồn gốc từ Trung Quốc. Như một cách cầu chúc may mắn và prosperity, người ta thường lì xì cho người khác.

Mùng một Tết thường là ngày gathering của các gia đình. Người già sẽ nhận được lời chúc phúc từ trẻ nhỏ trước khi trao cho chúng những red envelope. Ngoài ra, phong bao lì xì và màu đỏ được coi là biểu tượng của fortune. Truyền thống này đã được preserve theo thời gian, dần dần trở thành một phần thiết yếu trong cuộc sống của người Việt Nam. Ý nghĩa thực sự của nó không nằm ở số tiền được cho, mà là mong muốn của người cho mong rằng người nhận được thriving và hạnh phúc.
💡
Lưu và ôn tập các từ vựng trên trong app của Hana's Lexis