Trở thành freelancer: Khó hay dễ?

Làm việc tự do đề cập đến việc làm việc independently mà không bị ràng buộc với bất kỳ chủ lao động hoặc công ty cụ thể nào. Những người làm nghề tự do self-employed và cung cấp kỹ năng và dịch vụ của họ cho các khách hàng khác nhau trên cơ sở dự án.

Trở thành freelancer: Khó hay dễ?
💡
Click vào từng thẻ từ vựng trong bài để xem chi tiết

Làm việc tự do đề cập đến việc làm việc một cách độc lập mà không bị ràng buộc với bất kỳ chủ lao động hoặc công ty cụ thể nào. Những người làm nghề tự do tự làm chủ và cung cấp kỹ năng và dịch vụ của họ cho các khách hàng khác nhau trên cơ sở dự án. Hiện tượng này đã trở nên ngày càng phổ biến trong những năm gần đây do nhiều lý do khác nhau. Đầu tiên, sự bùng nổ của nền kinh tế mạng đã tạo ra môi trường lý tưởng cho những người làm nghề tự do phát triển. Thứ hai, tiến bộ trong công nghệ đã làm cho công việc từ xa và giao tiếp dễ dàng và hiệu quả hơn.

Freelancing refers to working independently without being tied to any particular employer or company. Freelancers are self-employed and offer their skills and services to different clients on a project-by-project basis. This phenomenon has become increasingly popular in recent years due to various reasons. Firstly, the rise of the gig economy has created an ideal environment for freelancers to thrive. Secondly, advances in technology have made remote work and communication easier and more efficient.

một cách độc lập

adverb. independently
[ ˌɪndɪˈpendəntli ]

Một cách không bị ảnh hưởng hoặc kiểm soát bởi người khác.

Ví dụ:

Làm việc tự do đề cập đến việc làm việc một cách độc lập mà không bị ràng buộc với bất kỳ chủ lao động hoặc công ty cụ thể nào.
= Freelancing refers to working independently without being tied to any particular employer or company.

tự làm chủ

adjective. self-employed
[ ˌself ɪmˈplɔɪd ]

Làm việc cho chính mình và không được thuê bởi một công ty nào.

Ví dụ:

Những người làm nghề tự do tự làm chủ và cung cấp kỹ năng và dịch vụ của họ cho các khách hàng khác nhau trên cơ sở dự án.
= Freelancers are self-employed and offer their skills and services to different clients on a project-by-project basis.

hiện tượng

noun. phenomenon
[ fəˈnɑː.mə.nən ]

Một thứ gì đó tồn tại và có thể nhìn thấy, cảm nhận, nếm được, vv., Đặc biệt là một thứ gì đó không bình thường hoặc thú vị.

Ví dụ:

Hiện tượng này đã trở nên ngày càng phổ biến trong những năm gần đây do nhiều lý do khác nhau.
= This phenomenon has become increasingly popular in recent years due to various reasons.

phát triển

verb. thrive
[ θraɪv ]

Phát triển, tăng trưởng, hoặc đạt được thành công.

Ví dụ:

Đầu tiên, sự bùng nổ của nền kinh tế mạng đã tạo ra môi trường lý tưởng cho những người làm nghề tự do phát triển.
= Firstly, the rise of the gig economy has created an ideal environment for freelancers to thrive.

tiến bộ

noun. advance
[ ədˈvænsɪz ]

Sự phát triển hoặc cải thiện.

Ví dụ:

Thứ hai, tiến bộ trong công nghệ đã làm cho công việc từ xa và giao tiếp dễ dàng và hiệu quả hơn.
= Secondly, advances in technology have made remote work and communication easier and more efficient.

Woman typing on a keyboard

Một trong những lợi ích chính của làm nghề tự do là tính linh hoạt và tính tự chủ mà nó mang lại. Người làm nghề tự do có thể lựa chọn thời điểm, địa điểm và số giờ làm việc của mình. Họ có quyền tự do bắt đầu những dự án mà họ quan tâm. Người làm nghề tự do có thể đàm phán về mức giá và tham gia đồng thời vào nhiều dự án. Tuy nhiên, làm việc tự do cũng có nhược điểm vì không có gì đảm bảo về công việc hoặc thu nhập ổn định

One of the main advantages of freelancing is the flexibility and autonomy it offers. Freelancers can opt for when, where, and how much they want to work. They have the freedom to initiate projects that interest them. Freelancers can negotiate their rates and take on multiple projects simultaneously. However, freelancing also has its drawbacks as there is no guarantee of steady work or income.

tính tự chủ

noun. autonomy
[ ɔːˈtɑːnəmi ]

Quyền tự trị hoặc tình trạng tự quản, đặc biệt là trong một lĩnh vực cụ thể.

Ví dụ:

Một trong những lợi ích chính của làm nghề tự do là tính linh hoạt và tính tự chủ mà nó mang lại.
= One of the main advantages of freelancing is the flexibility and autonomy it offers.

lựa chọn

verb. opt
[ ɑːpt ]

Lựa chọn, đặc biệt là của một điều hoặc khả năng thay thế khác.

Ví dụ:

Người làm nghề tự do có thể lựa chọn thời điểm, địa điểm và số giờ làm việc của mình.
= Freelancers can opt for when, where, and how much they want to work.

bắt đầu

verb. initiate
[ ɪˈnɪʃiˌeɪt ]

Khiến cho điều gì đó bắt đầu.

Ví dụ:

Họ có quyền tự do bắt đầu những dự án mà họ quan tâm.
= They have the freedom to initiate projects that interest them.

đàm phán

verb. negotiate
[ nəˈɡoʊʃieɪt ]

Có cuộc thảo luận chính thức với ai đó để đạt được thỏa thuận với họ.

Ví dụ:

Người làm nghề tự do có thể đàm phán về mức giá và tham gia đồng thời vào nhiều dự án.
= Freelancers can negotiate their rates and take on multiple projects simultaneously.

nhược điểm

noun. drawback
[ ˈdrɔːˌbæk ]

Một bất lợi hoặc một phần tiêu cực của một tình huống.

Ví dụ:

Tuy nhiên, làm việc tự do cũng có nhược điểm vì không có gì đảm bảo về công việc hoặc thu nhập ổn định.
= However, freelancing also has its drawbacks as there is no guarantee of steady work or income.

Một lợi ích khác của làm nghề tự do là có cơ hội cho sự phát triển cá nhân và chuyên môn. Những người làm việc tự do có cơ hội đảm nhận nhiều dự án và ngành nghề khác nhau, điều này có thể giúp họ phát triển các kỹ năng mới và có thêm kinh nghiệm. Ngoài ra, người làm nghề tự do có cơ hội xây dựng thương hiệu và danh tiếng của riêng họ, điều này có thể dẫn đến nhiều khách hàng hơn và tỷ lệ cao hơn. Mặt khác, những người làm việc tự do cũng phải đối phó với những thách thức của việc tự quản lý, chẳng hạn như tiếp thị, kết nối mạng và tìm kiếm khách hàng mới.

Another advantage of freelancing is the opportunity for personal and professional growth. Freelancers have the chance to take on a wide range of projects and industries, which can help them develop new skills and gain more experience. Additionally, freelancers have the opportunity to build their own brand and reputation, which can lead to more clients and higher rates. On the other hand, freelancers must also deal with the challenges of self-management, such as marketing, networking, and finding new clients.

sự phát triển

noun. growth
[ ɡroʊθ ]

Quá trình phát triển hoặc tăng trưởng.

Ví dụ:

Một lợi ích khác của làm nghề tự do là có cơ hội cho sự phát triển cá nhân và chuyên môn.
= Another advantage of freelancing is the opportunity for personal and professional growth.

đảm nhận

noun. take on
[ teɪk ɑn ]

Đồng ý làm gì đó hoặc trở thành người chịu trách nhiệm về điều gì đó.

Ví dụ:

Những người làm việc tự do có cơ hội đảm nhận nhiều dự án và ngành nghề khác nhau, điều này có thể giúp họ phát triển các kỹ năng mới và có thêm kinh nghiệm.
= Freelancers have the chance to take on a wide range of projects and industries, which can help them develop new skills and gain more experience.

danh tiếng

noun. reputation
[ ˌrepjəˈteɪʃən ]

Ý kiến mà mọi người có về ai đó hoặc điều gì đó.

Ví dụ:

Ngoài ra, người làm nghề tự do có cơ hội xây dựng thương hiệu và danh tiếng của riêng họ, điều này có thể dẫn đến nhiều khách hàng hơn và tỷ lệ cao hơn.
= Additionally, freelancers have the opportunity to build their own brand and reputation, which can lead to more clients and higher rates.

tự quản lý

noun. self-management
[ ˌselfˈmænɪdʒmənt ]

Khả năng kiểm soát và tổ chức bản thân.

Ví dụ:

Mặt khác, những người làm việc tự do cũng phải đối phó với những thách thức của việc tự quản lý, chẳng hạn như tiếp thị, kết nối mạng và tìm kiếm khách hàng mới.
= On the other hand, freelancers must also deal with the challenges of self-management, such as marketing, networking, and finding new clients.

If you use this image, we’d appreciate a link back to our website www.quotecatalog.com.

Nhìn chung, làm việc tự do không phải là một lựa chọn nghề nghiệp chính thống cho tất cả mọi người. Nó có nhiều lợi thế, bao gồm tính linh hoạt, tiềm năng thu nhập cao hơn và cơ hội phát triển cá nhân và nghề nghiệp. Tuy nhiên, làm việc tự do cũng có những khó khăn của nó, chẳng hạn như thiếu sự ổn định và nhu cầu tự quản lý. Bất chấp những hạn chế, xu hướng làm việc tự do sẽ tiếp tục phát triển vì ngày càng có nhiều người tìm cách cân bằng công việc và cuộc sống cá nhân của họ theo những cách mới và sáng tạo.

Overall, freelancing is not a mainstream career option for everyone. It has many advantages, including flexibility, higher income potential, and opportunities for personal and professional growth. However, freelancing also has its hardships, such as the lack of stability and the need for self-management. Despite the drawbacks, the freelance trend will continue growing because more people seek to equilibrate their work and personal lives in new and innovative ways.

chính thống

adjective. mainstream
[ ˈmeɪnstriːm ]

Được coi là bình thường hoặc thông thường.

Ví dụ:

Nhìn chung, làm việc tự do không phải là một lựa chọn nghề nghiệp chính thống cho tất cả mọi người.
= Overall, freelancing is not a mainstream career option for everyone.

thu nhập

noun. income
[ ˈɪnkʌm ]

Tiền nhận được, đặc biệt là thường xuyên, cho công việc hoặc thông qua đầu tư

Ví dụ:

Nó có nhiều lợi thế, bao gồm tính linh hoạt, tiềm năng thu nhập cao hơn và cơ hội phát triển cá nhân và nghề nghiệp.
= It has many advantages, including flexibility, higher income potential, and opportunities for personal and professional growth.

khó khăn

noun. hardship
[ ˈhɑːrdʃɪp ]

Tình huống khó khăn hoặc khó chịu gây đau đớn, đau khổ hoặc mất mát.

Ví dụ:

Tuy nhiên, làm việc tự do cũng có những khó khăn của nó, chẳng hạn như thiếu sự ổn định và nhu cầu tự quản lý.
= However, freelancing also has its hardships, such as the lack of stability and the need for self-management.

cân bằng

noun. equilibrate
[ ˈekwɪlɪbreɪt ]

Cân bằng hoặc làm cho một thứ gì đó cân bằng.

Ví dụ:

Bất chấp những hạn chế, xu hướng làm việc tự do sẽ tiếp tục phát triển vì ngày càng có nhiều người tìm cách cân bằng công việc và cuộc sống cá nhân của họ theo những cách mới và sáng tạo.
= Despite the drawbacks, the freelance trend will continue growing because more people seek to equilibrate their work and personal lives in new and innovative ways.


Trở thành freelancer: Khó hay dễ?

Làm việc tự do đề cập đến việc làm việc independently mà không bị ràng buộc với bất kỳ chủ lao động hoặc công ty cụ thể nào. Những người làm nghề tự do self-employed và cung cấp kỹ năng và dịch vụ của họ cho các khách hàng khác nhau trên cơ sở dự án. Phenomenon này đã trở nên ngày càng phổ biến trong những năm gần đây do nhiều lý do khác nhau. Đầu tiên, sự bùng nổ của nền kinh tế mạng đã tạo ra môi trường lý tưởng cho những người làm nghề tự do thrive. Thứ hai, advance trong công nghệ đã làm cho công việc từ xa và giao tiếp dễ dàng và hiệu quả hơn.

Một trong những lợi ích chính của làm nghề tự do là tính linh hoạt và autonomy mà nó mang lại. Người làm nghề tự do có thể opt thời điểm, địa điểm và số giờ làm việc của mình. Họ có quyền tự do initiate những dự án mà họ quan tâm. Người làm nghề tự do có thể negotiate về mức giá và tham gia đồng thời vào nhiều dự án. Tuy nhiên, làm việc tự do cũng có drawback vì không có gì đảm bảo về công việc hoặc thu nhập ổn định

Một lợi ích khác của làm nghề tự do là có cơ hội cho sự growth cá nhân và chuyên môn. Những người làm việc tự do có cơ hội take on nhiều dự án và ngành nghề khác nhau, điều này có thể giúp họ phát triển các kỹ năng mới và có thêm kinh nghiệm.Ngoài ra, người làm nghề tự do có cơ hội xây dựng thương hiệu và reputation của riêng họ, điều này có thể dẫn đến nhiều khách hàng hơn và tỷ lệ cao hơn. Mặt khác, những người làm việc tự do cũng phải đối phó với những thách thức của việc self-management, chẳng hạn như tiếp thị, kết nối mạng và tìm kiếm khách hàng mới.

Nhìn chung, làm việc tự do không phải là một lựa chọn nghề nghiệp mainstream cho tất cả mọi người. Nó có nhiều lợi thế, bao gồm tính linh hoạt, tiềm năng income cao hơn và cơ hội phát triển cá nhân và nghề nghiệp. Tuy nhiên, làm việc tự do cũng có những hardship của nó, chẳng hạn như thiếu sự ổn định và nhu cầu tự quản lý. Bất chấp những hạn chế, xu hướng làm việc tự do sẽ tiếp tục phát triển vì ngày càng có nhiều người tìm cách equilibrate công việc và cuộc sống cá nhân của họ theo những cách mới và sáng tạo.
💡
Lưu và ôn tập các từ vựng trên trong app của Hana's Lexis