Ba con giáp may mắn năm 2023

Theo legend, những người tuổi Hợi, Thân, Tuất, sẽ gặp nhiều may mắn trong năm 2023. Dựa vào lunar calendar, năm 2023 là năm Quý Mão, được tính từ 1/1/2023 đến hết ngày 30/12/2023.

Ba con giáp may mắn năm 2023
💡
Click vào từng thẻ từ vựng trong bài để xem chi tiết

Mười hai con giáp là chu kỳ 12 năm của các con vật và các đặc điểm liên quan đến từng con vật. Lễ hội mùa xuân, còn được gọi là Tết Nguyên đán, tượng trưng cho sự thay đổi từ con vật này sang con vật khác. Theo tương truyền, những người tuổi Hợi, Thân, Tuất, sẽ gặp nhiều may mắn trong năm 2023. Dựa vào lịch Âm, năm 2023 là năm Quý Mão, được tính từ 1/1/2023 đến hết ngày 30/12/2023. Như nhà chiêm tinh Trung Quốc Jupiter Lai đã nói, những người tìm kiếm một lối sống cân bằng hơn có thể thấy năm Quý Mão dễ chịu.

The Chinese zodiac is a 12-year cycle of animal signs and the characteristics associated with each sign. The Spring Festival, also known as the Lunar New Year, symbolizes the change from one animal to the next. According to legend, people born in the year of the Pig, Monkey, and Dog will experience good luck in 2023. According to the lunar calendar, 2023 is the year of the Cat, calculated from January 1, 2023 to the end of December 30, 2023. As said by Chinese astrologer Jupiter Lai, people seeking a balanced lifestyle may find the year of the Cat to be pleasant.

Mười hai con giáp

noun. Chinese zodiac
[ ʧaɪˈniz ˈzoʊdiˌæk ]

Hệ thống phân loại, ấn định một con vật và các thuộc tính nổi tiếng của nó cho mỗi năm.

Ví dụ:

Mười hai con giáp là chu kỳ 12 năm của các con vật và các đặc điểm liên quan đến từng con vật.
= The Chinese zodiac is a 12-year cycle of animal signs and the characteristics associated with each sign.

Tết Nguyên đán

noun. Lunar New Year
[ ˈlunər nju jɪr ]

Tết vào đầu năm âm lịch, theo truyền thống của một số nước như Việt Nam, Trung Quốc.

Ví dụ:

Lễ hội mùa xuân, còn được gọi là Tết Nguyên đán, tượng trưng cho sự thay đổi từ con vật này sang con vật khác.
= The Spring Festival, also known as the Lunar New Year, symbolizes the change from one animal to the next.

tương truyền

noun. legend
[ ˈlɛʤənd ]

Truyền miệng nhau trong dân gian từ đời nọ qua đời kia.

Ví dụ:

Theo tương truyền, những người tuổi Hợi, Thân, Tuất, sẽ gặp nhiều may mắn trong năm 2023.
= According to legend, people born in the year of the Pig, Monkey, and Dog will experience good luck in 2023.

lịch Âm

noun. lunar calendar
[ ˈlunər ˈkæləndər ]

Lịch dựa trên chu kỳ và vị trí của Mặt trăng so với Trái đất.

Ví dụ:

Dựa vào lịch Âm, năm 2023 là năm Quý Mão, được tính từ 1/1/2023 đến hết ngày 30/12/2023.
= According to the lunar calendar, 2023 is the year of the Cat, calculated from January 1, 2023 to the end of December 30, 2023.

nhà chiêm tinh học

noun. astrologer
[ əˈstrɑləʤər ]

Người nghiên cứu các vấn đề của con người và sự kiện bằng cách nghiên cứu vị trí của các ngôi sao.

Ví dụ:

Như nhà chiêm tinh Trung Quốc Jupiter Lai đã nói, những người tìm kiếm một lối sống cân bằng hơn có thể thấy năm Quý Mão dễ chịu.
= As said by Chinese astrologer Jupiter Lai, people seeking a balanced lifestyle may find the year of the Cat to be pleasant.

cute baby pig
Đối với những người sinh năm Hợi, họ tương thích với Mão vì cả hai sinh vật đều hiền lành và tốt bụng. Năm 2023 sẽ mang đến cho những người tuổi Hợi sức khỏe tốt, thịnh vượng và may mắn. Đây cũng là một năm tuyệt vời để những người tuổi Hợi chăm sóc bản thân.

For people born in the year of Pig, they are compatible with the Cat, given that both creatures are gentle and kind. The year 2023 will offer people born in the Year of the Pig good health, prosperity and good fortune. This is also a great year for people born in the year of Pig to take care of themselves.

tương thích

adjective. compatible
[ kəmˈpætəbəl ]

Phù hợp, thích hợp, tương ứng với nhau.

Ví dụ:

Đối với những người sinh năm Hợi, họ tương thích với Mão vì cả hai sinh vật đều hiền lành và tốt bụng.
= For people born in the year of Pig, they are compatible with the Cat, given that both creatures are gentle and kind.

thịnh vượng

noun. prosperity
[ prɑˈspɛrəti ]

Ở trạng thái đang phát đạt, giàu có lên.

Ví dụ:

Năm 2023 sẽ mang đến cho những người tuổi Hợi sức khỏe tốt, thịnh vượng và may mắn.
= The year 2023 will offer people born in the Year of the Pig good health, prosperity and good fortune.

chăm sóc bản thân

phrase. take care of oneself
[ teɪk kɛr əv ˌwʌnˈsɛlf ]

Khả năng tự chăm lo cho cuộc sống của mình về sức khỏe, tinh thần, vật chất.

Ví dụ:

Đây cũng là một năm tuyệt vời để những người tuổi Hợi chăm sóc bản thân.
= This is also a great year for people born in the year of Pig to take care of themselves.

Hungry Animal
Đối với những người tuổi Thân, họ nên tham gia các hoạt động ngoài trời. Các nhà chiêm tinh cũng cho rằng, năm 2023 sẽ là thời điểm cho sự tự phản chiếu, từ đó cải thiện các mối quan hệ. May mắn sẽ đứng về phía những người tuổi Thân vào năm 2023 vì Thân và Hợi tương sinh với nhau. Ngoài ra, những người tuổi Tuất có thể sẽ bắt đầu một mối quan hệ vào năm 2023. Những người sinh năm Tuất được cho là sẽ gặp nhiều thịnh vượng về tài chính và có nhiều triển vọng trong công việc.

Regarding people born in the year of Monkey, it's advisable for them to participate in outdoor activities. Astrologers also said that 2023 would be the time for self-reflection, thereby improving relationships. Luck is on people born in the year of Monkey 's side in 2023 as the Monkey and the Pig share similar ideas. In addition, people born in the year of Dog will probably strike up a relationship in 2023. People who were born in the year of Dog are believed to experience financial prosperity and have greater job prospects.

tham gia

verb. participate in
[ pɑrˈtɪsəˌpeɪt ɪn ]

Góp phần hoạt động của mình vào một hoạt động chung nào đó.

Ví dụ:

Đối với những người tuổi Thân, họ nên tham gia các hoạt động ngoài trời.
= Regarding people born in the year of Monkey, it's advisable for them to participate in outdoor activities.

sự tự phản chiếu

noun. self-reflection
[ sɛlf-rəˈflɛkʃən ]

Việc dành thời gian, không gian cho riêng mình để tự xem xét lại cuộc sống của mình.

Ví dụ:

Các nhà chiêm tinh cũng cho rằng, năm 2023 sẽ là thời điểm cho sự tự phản chiếu, từ đó cải thiện các mối quan hệ.
= Astrologers also said that 2023 would be the time for self-reflection, thereby improving relationships.

may mắn đứng về phía ai đó

phrase. luck is on someone’s side
[ lʌk əz ɑn ˈsʌmˌwʌnz saɪd ]

Gặp được điều tốt lành.

Ví dụ:

May mắn sẽ đứng về phía những người tuổi Thân vào năm 2023 vì Thân và Hợi tương sinh với nhau.
= Luck is on people born in the year of Monkey's side in 2023 as the Monkey and the Pig share similar ideas.

bắt đầu một mối quan hệ

phrase. strike up a relationship
[ straɪk ʌp ə riˈleɪʃənˌʃɪp ]

Bắt đầu tiến đến chuyện tình cảm với ai đó.

Ví dụ:

Ngoài ra, những người tuổi Tuất có thể sẽ bắt đầu một mối quan hệ vào năm 2023.
= In addition, people born in the year of Dog will probably strike up a relationship in 2023.

triển vọng

noun. prospect
[ ˈprɑspɛkt ]

Khả năng phát triển trong tương lai.

Ví dụ:

Những người sinh năm Tuất được cho là sẽ gặp nhiều thịnh vượng về tài chính và có nhiều triển vọng trong công việc.
= People who were born in the year of Dog are believed to experience financial prosperity and have greater job prospects.

Tiger
12 con giáp thường được cho là có nguồn gốc từ sự thờ cúng động vật và có từ thời nhà Tần. Là một yếu tố thiết yếu trong cuộc sống hàng ngày, nó được sử dụng để dự đoán vận may, sự hòa hợp trong hôn nhân, con đường sự nghiệp, v.v. Nhiều nhà chiêm tinh đã tạo ra nhiều cơ sở dữ liệu khác nhau để nghiên cứu 12 con giáp. Mọi người có thể xem xét các cơ sở dữ liệu này để hiểu rõ hơn về con giáp của họ. Theo truyền thống, con giáp bắt đầu bằng Tý.

The Chinese zodiac is usually thought to have its roots in zoolatry and dates back to the Qin dynasty. As an essential element of daily life, it's used to predict one's fortune, marital compatibility, career path, and many more. Many astrologers have created various databases for the research of the Chinese zodiac. People can look into these databases to have a better understanding of their sign. The zodiac traditionally begins with the sign of the Rat.

sự thờ cúng động vật

noun. zoolatry
[ zəʊˈɒlətɹi ]

Nghi thức tín ngưỡng liên quan đến việc thờ phượng, cúng bái, tế lễ cho các loài động vật.

Ví dụ:

12 con giáp thường được cho là có nguồn gốc từ sự thờ cúng động vật và có từ thời nhà Tần.
= The Chinese zodiac is usually thought to have its roots in zoolatry and dates back to the Qin dynasty.

con đường sự nghiệp

noun. career path
[ kəˈrɪr pæθ ]

Những công việc to lớn, có ích lợi chung và lâu dài cho bản thân và xã hội.

Ví dụ:

Là một yếu tố thiết yếu trong cuộc sống hàng ngày, nó được sử dụng để dự đoán vận may, sự hòa hợp trong hôn nhân, con đường sự nghiệp, v.v."
= As an essential element of daily life, it's used to predict one's fortune, marital compatibility, career path, and many more.

cơ sở dữ liệu

noun. database
[ ˈdeɪtəˌbeɪs ]

Tập hợp các dữ liệu có tổ chức liên quan đến nhau.

Ví dụ:

Nhiều nhà chiêm tinh đã tạo ra nhiều cơ sở dữ liệu khác nhau để nghiên cứu 12 con giáp.
= Many astrologers have created various databases for the research of the Chinese zodiac.

hiểu rõ hơn về

phrase. have a better understanding of
[ həv ə ˈbɛtər ˌʌndərˈstændɪŋ ʌv ]

Biết hơn về ý nghĩa, bản chất, lí lẽ của cái gì.

Ví dụ:

Mọi người có thể xem xét các cơ sở dữ liệu này để hiểu rõ hơn về con giáp của họ.
= People can look into these databases to have a better understanding of their sign.

con giáp

noun. zodiac
[ ˈzoʊdiˌæk ]

Con giáp được phân loại dựa trên âm lịch, gán một con vật và các thuộc tính đã biết của nó cho mỗi năm trong một chu kỳ 12 năm lặp lại. 

Ví dụ:

Theo truyền thống, con giáp bắt đầu bằng Tý.
= The zodiac traditionally begins with the sign of the Rat.


Ba con giáp may mắn năm 2023

Chinese zodiac là chu kỳ 12 năm của các con vật và các đặc điểm liên quan đến từng con vật. Lễ hội mùa xuân, còn được gọi là Lunar New Year, tượng trưng cho sự thay đổi từ con vật này sang con vật khác. Theo legend, những người tuổi Hợi, Thân, Tuất, sẽ gặp nhiều may mắn trong năm 2023. Dựa vào lunar calendar, năm 2023 là năm Quý Mão, được tính từ 1/1/2023 đến hết ngày 30/12/2023. Như astrologer Trung Quốc Jupiter Lai đã nói, những người tìm kiếm một lối sống cân bằng hơn có thể thấy năm Quý Mão dễ chịu.

Đối với những người sinh năm Hợi, họ compatible với Mão vì cả hai sinh vật đều hiền lành và tốt bụng. Năm 2023 sẽ mang đến cho những người tuổi Hợi sức khỏe tốt, prosperity và may mắn. Đây cũng là một năm tuyệt vời để những người tuổi Hợi take care of oneself.

Đối với những người tuổi Thân, họ nên participate in các hoạt động ngoài trời. Các nhà chiêm tinh cũng cho rằng, năm 2023 sẽ là thời điểm cho self-reflection, từ đó cải thiện các mối quan hệ. Luck is on những người tuổi Thân’s side vào năm 2023 vì Thân và Hợi tương sinh với nhau. Ngoài ra, những người tuổi Tuất có thể sẽ strike up a relationship vào năm 2023. Những người sinh năm Tuất được cho là sẽ gặp nhiều thịnh vượng về tài chính và có nhiều prospect trong công việc.

12 con giáp thường được cho là có nguồn gốc từ zoolatry và có từ thời nhà Tần. Là một yếu tố thiết yếu trong cuộc sống hàng ngày, nó được sử dụng để dự đoán vận may, sự hòa hợp trong hôn nhân, career path, v.v. Nhiều nhà chiêm tinh đã tạo ra nhiều database khác nhau để nghiên cứu 12 con giáp. Mọi người có thể xem xét các cơ sở dữ liệu này để have a better understanding of con giáp của họ. Theo truyền thống, zodiac bắt đầu bằng Tý.
💡
Lưu và ôn tập các từ vựng trên trong app của Hana's Lexis